Varhaiskasvatus

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet.pdf

SuPer varhaiskasvatuksessa

SuPer on mukana kehittämässä varhaiskasvatusta ja lähihoitajan koulutusta ja toimii jäsentensä edunvalvojana.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on turvata lapsen kehittyminen sekä mahdollistaa vanhempien työssäkäynti ja opiskelu. On tärkeää edistää tasa-arvoa, luoda turvallinen ja terveellinen ympäristö lapselle sekä parantaa oppimisen edellytyksiä.

Varhaiskasvatuksen laadun yksi tekijä on kasvatustyötä tekevien hyvä, tarpeenmukainen koulutus.

Valtaosa superilaisista varhaiskasvatuksen lastenhoitajista on lähihoitajia sekä lastenohjaajia ja lastenhoitajia.


Lähihoitajan koulutus antaa hyvät valmiudet toimia varhaiskasvatuksessa

Päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa sekä koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelee tuhansia toisen asteen koulutuksen saaneita lähihoitajia. Lähihoitajan koulutus on laadukas ja antaa erinomaiset valmiudet toimia niin varhaiskasvatuksessa kuin muilla toimialoilla lasten ja nuorten parissa.

Lähihoitajan koulutus sisältää perusteet lapsen kasvun ja kehityksen sisällöistä, ohjaustaitoja sekä tavoitteellisen ja päivittäisissä toiminnoissa lasta tukevan ja ohjaavan työskentelyotteen. Lähihoitajan työn ydin on kantaa vastuu lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä sekä kokonaishyvinvoinnista.

Lähihoitajat ovat varhaiskasvatuksessa ainoa terveydenhuollon ammattiryhmä. Moni lapsi tarvitsee väliaikaista tai jatkuvaa lääkitystä esimerkiksi allergiaan tai muuhun perussairauteen. Työhön kuuluu kasvatustyön lisäksi perustarpeista huolehtimista, johon osalla lapsista sisältyy lääkityksen antamista ja seuraamista.

Pedagogiikan ymmärtäminen ja hallinta kuuluvat varhaiskasvatuksessa lastenhoitajan työhön. Pedagogiikka on mukana kaikessa toiminnassa lasten kanssa.

Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatus on moniammatillista tiimityötä. Pedagoginen päävastuu lapsiryhmästä on varhaiskasvatuksen opettajalla, mutta toiminnan  suunnittelu, toteutus ja arviointi kuuluvat myös lastenhoitajan työnkuvaan. Sekä varhaiskasvatuslaki että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) velvoittavat, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) laatimiseen osallistuvat lapsen opetuksesta, kasvatuksesta ja hoidosta vastaavat henkilöt.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työssä painottuvat yhteistyö lasten huoltajien kanssa, lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen sekä työskentely ennaltaehkäisevin menetelmin.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviin kelpoisia ovat lähihoitajat (sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto) sekä lastenohjaajat (lapsi- ja perhetyön perustutkinto).

Tutustu tarkemmin Lähihoitaja lastenhoitajana varhaiskasvatuksessa -esitteeseen (PDF).


SuPer vaikuttaa varhaiskasvatuksessa

SuPer ajaa varhaiskasvatuksen jäsenten etua muun muassa lausunnoilla, kannanotoilla ja mediatiedotteilla. Yhteydenpito päättäjiin, alan virkamiehiin sekä muihin yhteistyökumppaneihin on tärkeä osa vaikuttamista.

SuPer laatii myös oppaita, esitteitä ja muuta materiaalia jäsentensä käyttöön. Varhaiskasvatuksen jäsenille lähtee kuukausittain oma uutiskirje.

Varhaiskasvatuksen Facebook-ryhmään jäsen voi liittyä keskustelemaan alan ajankohtaisista aiheista.

Viimeisimmät varhaiskasvatuksen lausunnot:

Viimeisimmät varhaiskasvatuksen tiedotteet ja kolumnit:

SuPer-lehti ja verkkolehti julkaisevat säännöllisesti varhaiskasvatusta koskevia artikkeleita:

Lääkehoito varhaiskasvatuksessa -esite

Varhaiskasvatuksessa toteutettava lääkehoito edellyttää lapsikohtaista suunnitelmaa. Lähihoitajat ovat lääkehoidon toteutuksessa pätevimpiä.

 

SuPerin selvitys päivähoidon tilasta

SuPerin selvityksessä (2013) ryhmäkokokattoa vaati 95 prosenttia kyselyyn vastanneista lähihoitajista. Tutustu: SuPerin päivähoidon tilaa käsittelevä selvitys

SuPer on mukana myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton luotsaamassa Leikkipäivä-verkostossa.

Varhaiskasvatuksen webinaarit löydät Skarpista!

SuPerin varhaiskasvatukseen suunnattu Vain vakaa -webinaarisarja on toteutettu vuoden 2021 aikana. Aiheina olivat monimuotoiset perheet, lääkehoito, pelikasvatus, tunne- ja turvataidot, sisäilmaongelmat varhaiskasvatuksessa sekä pakolaistaustaisten lasten ja perheiden tukeminen varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Vuoden 2021 marras- ja joulukuun aikana on tulossa vielä kaksi webinaaria. Marras-joulukuun Vain Vakaa -webinaareista saat lisätietoa täältä.

Suurin osa webinaarisarjan luonnoista on katsottavissa SuPerin verkkokoulutusympäristö Skarpista. Kirjaudu Skarppiin ja opi uutta ja kertaa vanhaa.

Sinustako varhaiskasvatuksen luottamusmies?

Varhaiskasvatuksen tai koulun ammattilainen: tarvitsemme juuri sinut uudeksi luottamusmieheksi! Luottamusmies on SuPerin jäsen, joka haluaa lähteä rohkeasti vaikuttamaan työehtoihin ja työpaikan työoloihin, ajamaan yhteisiä asioita ja valvomaan työehtosopimuksen noudattamista. SuPerissa koulutamme sinusta SuPer-hyvän luottamusmiehen! Lue lisää ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan! 


Koulutettua henkilökuntaa oltava riittävästi varhaiskasvatuksessa

Riittävän pieni ryhmäkoko on edellytys laadukkaalle varhaiskasvatukselle, sillä lapsia on mahdotonta huomioida yksilöllisesti suurissa ryhmissä. Myös koulutettua henkilökuntaa on oltava riittävästi. Lapsen huomioiminen yksilöllisesti on ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla torjutaan myöhemmin aiheutuvia  korjaavia kustannuksia.

Tavoitteelliseen ja turvalliseen toimintaan lasten kanssa tarvitaan taitoa ja tietoa, läsnäoloa, aikaa ja aidosti lapsista kiinnostuneita turvallisia hoitajia. Lähihoitajia tarvitaan kasvatustyöhön, hoivaan, läsnäoloon ja lasten perustarpeista huolehtimiseen. Lapsi tarvitsee tutun ja turvallisen aikuisen, joka on läsnä tässä ja nyt.

Laadukkaan ja turvallisen varhaiskasvatuksen edellytys on, että koulutettu henkilöstö on jatkuvasti läsnä. Varhaiskasvatuslaissa pykälä 36 mahdollistaa tilapäisen mitoituksesta poikkeamisen, mitä ei kuitenkaan ole tarkemmin määritelty laissa. Päiväkodeissa on liian usein tilanne, ettei aikuisia ole läsnä sitä määrää, jonka lainsäätäjä on tarkoittanut. SuPerin tiedote 5.3.2019: Varhaiskasvatuslaista on poistettava pykälä, joka sallii alituksen henkilöstömitoituksessa 


Varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso

SuPer totesi varhaiskasvatuslain lausunnossaan ja lausuntotiivistelmässään vuonna 2018, että varhaiskasvatuksen suurin ongelma ei ole työntekijöiden koulutustaso, vaan liian suuret ryhmät. SuPer esitti lausunnossaan henkilöstön ja lasten suhdeluvun palauttamista kolme vuotta täyttäneiden osalta siten, että yhtä koulutettua työntekijää kohden saisi olla seitsemän yli kolmevuotiasta lasta (suhdeluku 1/7). SuPer esitti myös subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisen poistamista. Nämä parannukset toteutuvat.

SuPer lähetti 8.2.2018 avoimen kirjeen ministeri Grahn-Laasoselle varhaiskasvatuslaista. Kirjeessä todetaan, että varhaiskasvatuksen työntekijöitä ovat muutkin koulutetut ammattilaiset kuin vain varhaiskasvatuksen opettajat, joista jopa suurin osa on sitä mieltä, että työntekijöiden koulutustason nostamisella ei tehdä ihmeitä.  


Turvallisen lapsuuden puolesta -kampanjan materiaalit

SuPerin Turvallisen lapsuuden puolesta -kampanja painotti lasten oikeutta hyvään varhaiskasvatukseen ja lapsuuteen. Riittävän pienet ryhmäkoot, turvallinen ja virikkeellinen toimintaympäristö sekä motivoituneet ja koulutetut työntekijät ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen keskeisimpiä edellytyksiä.
 

Youtube video : Päiväkotien henkilöstö jaksamisen rajoilla l SuPer-liitto

https://youtu.be/KNQcCDPPVa4